http://nongnang214.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก แวะทักทายกัน

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 ภาพทรงจำ งึมงึม

 ติดต่อเรา ถ้าคิดถึง

สถิติ

เปิดเว็บ13/09/2009
อัพเดท06/12/2018
ผู้เข้าชม165,339
เปิดเพจ265,519

หลักสูตรท้องถิ่น

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

โครงงานทดลองวิทย์

เศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปฎิทิน

« December 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
iGetWeb.com
AdsOne.com

หลักสูตรท้องถิ่นการทำสาโทสุรินทร์

คำนำ

หลักสูตรเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนของรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นการทำสาโทไทย  หมู่บ้านดองกะเม็ด  จังหวัดสุรินทร์  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนของผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงพัฒนาหลักสูตรการทำสาโทไทยเพื่อสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป

            หลักสูตรเล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์เดชกุล  มัทวานุกูล  ที่ได้แนะนำแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรครั้งนี้คือบุคคลในหมู่บ้านดองกะเม็ด อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลด้วยดีตลอดมา  จึงขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี้

 

เสาวนีย์ ปัดทาและคณะ

5 ตุลาคม  2555

 

 

 

 

สารบัญ

เรื่อง                                                                                           หน้า

คำนำ…………………………………………………………………………………………..…….ก

สารบัญ……………………………………………………………………………………..……….ข

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่องสาโทไทย……………………………............1

หลักการและเหตุผล……………………………………………………………..……….……….3

วิสัยทัศน์   ……………………………….…………………......………….…….…………… 4

จุดมุ่งหมาย……………………………………………………..….…………………...………. 4

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน…………………………………….…………..………………..… 5

คุณลักษณะอันพึงประสงค์………………………………………………………………………. 5

คำอธิบายรายวิชา……………………………………………………………….………………..6

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และอัตราเวลาเรียน .…………….………………………………. 7

แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนรู้.................………………………………………….8

สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้……..………………………………………………………………9

การวัดและประเมินผล………………………….………………………………………………….10

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

 

 

 

 

Tags : สาโท หลักสูตรท้องถิ่น

view
view