http://nongnang214.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก แวะทักทายกัน

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 ภาพทรงจำ งึมงึม

 ติดต่อเรา ถ้าคิดถึง

สถิติ

เปิดเว็บ13/09/2009
อัพเดท14/12/2018
ผู้เข้าชม166,318
เปิดเพจ267,115

หลักสูตรท้องถิ่น

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

โครงงานทดลองวิทย์

เศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปฎิทิน

« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
iGetWeb.com
AdsOne.com

เนื้อหาหลักสูตร

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำสาโท

ในการจัดทำการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในครั้งนี้มีกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ดังนี้
 ขั้นที่1 จัดตั้งคณะทำงาน
ขั้นที่2 ศึกษาสภาพข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นที่3 กำหนดจุดม่งหมายสำหรับหลักสูตรท้องถิ่น
ขั้นที่4 พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรกับสภาพของท้องถิ่น
ขั้นที่5 ดำเนินการเลือกเนื้อหาสาระของหลักสูตร
ขั้นที่6 ดำเนินการใช้หลักสูตรหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่7 ประเมินการใช้หลักสูตร
ขั้นที่8 ทำการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
        จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวทำให้เกิดเป็นหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะผู้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางความรู้ในเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นแก่นักเรียนสืบต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงแสดงกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หลักการและเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

จากการทำสาโทไทยจากข้าวเหนียวของหมู่บ้านดองกะเม็ด จ.สุรินทร์  เป็นเครื่องดื่มที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย  ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ถูกนำมาใช้ดื่มกันในงานรื่นเริง  พิธีการต่างๆ  โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเพราะมีราคาถูกและมีรสชาติดี นิยมดื่มกันมากในชุมชน
             กลุ่มชาวบ้านหมู่บ้านดองกะเม็ดจึงได้ทำสาโทไทยขึ้นมาโดยมุ่งเน้นในการสร้างรายได้ของครอบครัว   สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปกับการดำรงรักษาวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมในชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยการรวบรวมความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น  โดยการผสมผสาน  ความรู้  ความคิด  ทำสาโทไทยจากข้าวเหนียวซึ่งเป็นวิธีการทำที่ได้รับการถ่ายทอดสะสมต่อ ๆ กันมา  จนเป็นมรดกทางปัญญาของหมู่บ้าน หมู่บ้านดองกะเม็ด
             หมู่บ้านดองกะเม็ด   เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์   มีอาชีพค้าขายเสียส่วนใหญ่  แต่ยังมีหลายครัวเรือนที่ทำการเกษตรและทำนา   เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลทำนาหรือยามว่างจากการทำงาน  กลุ่มคนผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ด้านการทำสาโทไทยจึงหันมาทำสาโทไทยเพื่อการจำหน่าย  เป็นรายได้เสริมเข้าครอบครัว  ทำให้มีคนกลุ่มในชุมชนได้พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ให้มีฐานะที่ดีขึ้น  โดยได้นำเอาข้าวเหนียวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวไว้ในยุ้งฉางออกมาทำเหล้าสาโท  แปลรูปให้อยู่ในบรรจุภัณฑ์และส่งขายให้กับชุมชมในละแวกใกล้เคียง  และกลุ่มคนที่มีความต้องการการบริโภคสาโทพื้นบ้านนี้ต่อไป

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

              หลักสูตรการทำสาโทไทยจากข้าวเหนียว  หมู่บ้าน ดองกะเม็ด จังหวัดสุรินทร์นี้ ได้จำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการทำสาโทไทยจากข้าวเหนียวและสามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สาโทไทย  และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงและเกิดทักษะกระบวนการการทำสาโทไทยจากข้าวเหนียว  เพื่อให้เกิดรายได้และให้เกิดความสามัคคีระหว่างกลุ่มชุมชนกับโรงเรียนในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  สืบทอดภูมิปัญญาในระดับท้องถิ่นต่อไป

                                                                  

จุดมุ่งหมาย

 1.  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำสาโทไทย 
 2.  เพื่อให้สามารถนำเอาวัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
 3.  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4.  เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


1. ผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายทอดวิธีการทำสาโทได้  บอกเล่าได้อย่างมีวิธีดำลับการทำได้และลำดับความได้
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ในการทำสาโทพื้นบ้านออกจำหน่ายและบริโภค เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาซึ่งความรู้จนสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในแก้ปัญหา  ควบคุม  และส่งเสริมการทำสาโทพื้นบ้านให้มีรสชาติเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในทำสาโทพื้นบ้านและจำหน่ายสินค้า  ในสิ่งแวดล้อมที่ตนทำสาโทพื้นบ้าน  และอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการเผยแพร่  และการจำหน่ายสาโทพื้นบ้าน สามารถแก้ปัญหาในระหว่างการทำสาโทพื้นบ้านอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทำงาน  มีความกระตือรือร้นและรักในการเรียนรู้    รักและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตแบบไทย   รักความพอเพียงและเห็นประโยชน์ของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง  มีความเอื้อเฟื้อ  ช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนนักเรียนและชุมชน

 

                                                           

คำอธิบายรายวิชา

1610  การงานและเทคโนโลยี 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                                                  เวลา  40  ชั่วโมง

             เข้าใจความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประวัติและความเป็นมาของภูมิปัญญาไทย  ศึกษาประวัติความเป็นมาการทำสาโทไทย  วัสดุอุปกรณ์  และวิธีการทำสาโทไทยรวมถึงการจัดจำหน่าย  รู้ถึงคุณและโทษของสาโท  มีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะในการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  ความขยันอดทน  ความยุติธรรม  และความรับผิดชอบ  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ตัวชี้วัด

ง  1.1  ป.  6/1    ป.  6/2    ป.  6/3

ง  2.1  ป.  6/1    ป.  6/2    ป.  6/3

ง  3.1  ป.  6/1   ป.  6/2    ป.  6/3   ป.  6/4   ป.  6/5

ง  4.1  ป.  6/1  ป.  6/2

รวม  13  ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เรื่องการทำสาโท ชั้นประถมศึกษาปีที่6  เวลา40 ชั่วโมง

หน่วยที่

สาระสำคัญ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

1

ให้ความหมายของคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น   ประวัติ   ความเป็นมา คุณค่า เอกลักษณ์ของสาโทไทย

ประวัติและความเป็นมา

10

2

ศึกษาวัสดุอุปกรณ์ในการทำสาโท ขั้นตอนและวิธีในการทำ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสาโท

8

3

 อธิบายขั้นตอนในการทำสาโทได้ วัสดุที่ใช้ในการทำ  ปริมาณความพอดีของข้าวเหนียว จำนวนลูกแป้ง ปริมาณน้ำ  พูดแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำสาโท

กระบวนการและขั้นตอนในการทำสาโท

10

4

สามารถจำแนกได้ทั้งข้อดีและข้อเสียของสาโท   การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กาจัดจำหน่ายสู่ท้องตลาด

การนำไปใช้

 

10

 

   วัดผลประเมินผล

 

2

 

      รวมเวลาทั้งสิ้น

 

40

       

                             

แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำสู่บทเรียน
                นำสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนนั้นได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณและโทษของสุรา พร้อมยกตัวอย่างสุราแต่ละชนิดที่นักเรียนเคยพบเจอในชีวิตประจำวัน
ขั้นการสอน
               
1.ครูผู้สอนอธิบายพร้อมรูปภาพประกอบเกี่ยวกับการทำสาโทไทย แล้วสอบถามความรู้เดิมของนักเรียน และการทำสาโทในแต่ละชุมชน ให้นักเรียนพูดถึงการทำสาโทในแง่คิดของนักเรียนแต่ละคน
                2.นักเรียนรับใบความรู้เรื่องการทำสาโท เพื่อนำไปศึกษาและนำมาอภิปรายในชั้นเรียน
ขั้นการสรุป
                ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายการทำสาโทไทยในแต่ละชุมชนที่ตนอาศัย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกระบวนการของแต่ละชุมชน พร้อมประเมินการเรียนรู้นำไปสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ในด้านอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้

 

ลำดับที่

รายการสื่อ

กิจกรรมที่ใช้

แหล่งที่ได้มา

1.

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

นักเรียนทำความเข้าใจ

ครูและนักเรียนร่วมกันทำขึ้น

2.

รูปภาพสาโท  และวัสดุ  อุปกรณ์

นักเรียนทำความเข้าใจ

ครูจัดหา

3.

วัสดุ  อุปกรณ์  ในการทำสาโท

นักเรียนและครูร่วมกันลงมือปฏิบัติ

นักเรียนและครูร่วมกันจัดหา

4.

แบบบันทึกการสังเกตผล

บันทึกผลการทำสาโท

นักเรียนจัดทำ

5.

บันทึกผลงานกลุ่ม

บันทึกการสังเกต  การทำงานเป็นกลุ่ม

ครูจัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

                  การวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมที่ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

วิธีการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

1.สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมและแบบบันทึกผลงานรายกลุ่ม

สังเกตเป็นรายกลุ่ม

10 = ดีมาก
6-8 = ดี
3-5 = พอใช้
ต่ำกว่า 3 = ปรับปรุง

2.นักเรียนเข้าความเป็นภูมิปัญญา

แบบบันทึกผลงานรายบุคคล

สังเกตเป็นกลุ่ม

5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = พอใช้
ต่ำกว่า 3 = ปรับปรุง

3.นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทำสาโท

แบบบันทึกผลงานรายกลุ่ม

สังเกตเป็นกลุ่ม

5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = พอใช้
ต่ำกว่า 3 = ปรับปรุง

4. นักเรียนลงมือปฏิบัติการทำสาโท

แบบบันทึกผลงานรายกลุ่ม

สังเกตเป็นกลุ่ม

5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = พอใช้
ต่ำกว่า 3 = ปรับปรุง

5.นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ

แบบบันทึกผลงานรายกลุ่ม

สังเกตเป็นกลุ่ม

5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = พอใช้
ต่ำกว่า 3 = ปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

บรรณนานุกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร

 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม  หมู่บ้านดองกะเม็ด
 2. อาจารย์เดชกุล  มัทวานุกูล
 3. นางสาวภิญญารัตน์  ใจนวน
 4. นางสาวรัตนาภรณ์  สัญจรดี
 5. นางสาวลักษณี  ศรีชาลี
 6. นางสาววรัมพร  พวงยี่โถ
 7. นางสาวเสาวนีย์  ปัดทา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม

 

ไพบูลย์  ด่านวิรุทัย .(2548).ไวน์ผลไม้และสาโท . มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์พันธุวิศวกรรม.
พัฒนา เหล่าไพบูลย์.(2548).  สาโทไทย . ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร.

                                                                                                                                                                                                        

 

view
view